تلنگر

عيد بي تو

عيد بي روي تو شد دوزخ ما

فطر و نوروز همه خاك بشد بر سر ما 


ادامهـ مطلبـ

| ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۱۵:۳۴ | عليرضا
،عشق جانم

تو اگه تكيه به ديوار كسي بگذاري

من چه خاكي به سر خشت وجودم بزنم!


ادامهـ مطلبـ

| ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۰۱:۱۸ | عليرضا
،قاعده ي هشتم:

(عشق سفر است)

مسافر اين سفر چه بخواهد چه نخواهد

از سر تا پا عوض ميشود ...

كسي نيست كه رهروي اين راه باشد و تغيير نكند.

 

#شمس_تبريزي


ادامهـ مطلبـ

| ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۴:۵۱ | عليرضا
سفر عشق،قاعده ي هفتم:

قابله ميداند كه زايمان بدونه درد نميشود.

براي آنكه "تو"يي نو از تو ظهور كند بايد براي

تحمل دردها و سختيها آماده باشي.

 

#شمس_تبريزي


ادامهـ مطلبـ

| ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۹:۲۳ | عليرضا
،قاعده ي ششم:

صبر كردن به معناي ماندن و انتظار كشيدن نيست.

بمعناي آينده نگر بودن است. صبر چيست؟؟

به خار نگريستن و گل را پيش چشم مجسم كردن است.

به شب نگريستن و روز را در خيال ديدن است.

عاشقان صبر را همچو شهد شيرين به كام ميكشند.

هضم كنيد و بدانيد زمان لازم است

تا هلال ماه به قرصي كامل بدل شود...

 

#شمس_تبريزي


ادامهـ مطلبـ

| ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۵۴:۴۶ | عليرضا
صبر كردن،قاعده ي پنجم:

هيچگاه نااميد نشو؛

اگر همه ي درها هم به رويت بسته شوند

سرانجام او كوره راهي مخفي را كه از چشم 

همه مخفي مانده ،به رويت باز ميكند.

حتي اگر هم اكنون قادر به ديدنش نباشي،بدان

كه در پس گذرگاههاي دشوار باغهاي بهشتي

قرار دارد؛ شكر كن.

پس از رسيدن به خواسته ات شكر كردن آسان است.

صوفي آن است كه حتي وقتي خواسته اش

محقق نشده شكر گذار باشد.

 

#شمس تبريزي

 ادامهـ مطلبـ

| ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۳۵:۲۷ | عليرضا
شمس تبريزي شكر گذاري،قاعده ي چهارم:

در اين دنيا اگر تك و تنها در گوشه ي 

انزوا بماني و فقط پژواك صداي خود

را بشنوي نميتواني حقيقت را كشف كني...

فقط در آيينه ي انسان ديگر است كه ميتواني

خودت را كامل ببيني ...

 

#شمس تبريزي


ادامهـ مطلبـ

| ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۵:۵۱ | عليرضا
حقيقت طريقت شريعت،دل ويران

كيمياي عقل با كيمياي عشق فرق دارد!

عقل محتاط است،ترسان و لرزان گام بر ميدارد

با خودش ميگويد:(مراقب باش آسيب نبيني)

اما مگر عشق اينطور است؟ تنها چيزي كه عشق

ميگويد اين است كه :(خود را رها كن بگزار برود)

عقل به سادگي خراب نميشود عشق اما خود را ويران ميكند.

گنجها و خزانه ها هم در ميان ويرانه ها يافت ميشوند.

پس هر چه هست در دل ويران است !


ادامهـ مطلبـ

| ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۹:۱۵ | عليرضا
دل ويران،قاعده ي سوم:

صفات خدا را ميتوان در هر ذره ي كائنات

يافت چون او نه در مسجد است نه در كليسا 

و دير و صومعه، بلكه هر آن در همه جا هست

همانطور كه كسي نيست كه او را ديده و زنده

باشد كسي هم نيست كه او را ديده و مرده باشد .

هر كس او را ديده تا ابد نزدش ميماند.

#شمس_تبريزي


ادامهـ مطلبـ

| ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۴:۵۱ | عليرضا
مسجد دير صومعه،علت رياضت

خداوند منان از كمال رافت به بندگان خود

گاهي رياضتي ميدهد كه نفس چموش ما

قدري رام شود، چون ببيند كه ما نفس سركش

را مطيع كرديم رياضت نفس را موقوف كند.

#كتاب_نابغه علم و عرفان

#سلطانعليشاه


ادامهـ مطلبـ

| ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۵:۵۷ | عليرضا
،آخرین مطالب ارسالی

عيد بي تو
عشق جانم
قاعده ي هشتم:
قاعده ي هفتم:
قله ي عشق
قاعده ي ششم:
قاعده ي پنجم:
قاعده ي چهارم:
جان جانانم
دل ويران
سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان